Senast publicerat 12-05-2022 20:15

Plenarprotokollets huvudsida PR 54/2022 rd Plenum Torsdag 12.5.2022 kl. 16.03—18.34

Plenum började kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 18.34. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.03—18.34). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-26111Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen miljö- och klimatminister Emma Kari familje- och omsorgsminister Aki Lindén vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om att stänga gränserna vid undantagsförhållanden (Petri Huru saf)

Muntligt spörsmålMFT 93/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om att stänga gränserna vid undantagsförhållanden (Hanna Huttunen cent)

Muntligt spörsmålMFT 94/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om ratificeringen av Finlands avtal med Nato (Ville Kaunisto saml)

Muntligt spörsmålMFT 95/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om Natos framtida linje (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 96/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om Rysslands försök till hybridpåverkan (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 97/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6. Muntlig fråga om att trycka pengar i Finland (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 98/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7. Muntlig fråga om förvaltningen av Ukrainas skulder (Veronika Honkasalo vänst)

Muntligt spörsmålMFT 99/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8. Muntlig fråga om statens förköpsrätt i fastighetsaffärer (Veronica Rehn-Kivi sv)

Muntligt spörsmålMFT 100/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Meddelanden

3.1. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd). 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-24. i proposition RP 90/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 25. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5. Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

BerättelseB 8/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen

LagmotionLM 19/2022 rdMarko Kilpi saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om pension för arbetstagare

LagmotionLM 23/2022 rdKaisa Juuso saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 39/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.5.2022. 

9. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 13.5.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.34.