Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 55/2017 rd Plenum Onsdag 17.5.2017 kl. 14.05—16.45

Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 16.45. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.05—16.21) och andre vice talman Arto Satonen (16.21—16.45). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-125994Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-126135
Förslag till uttalanden 17.5.2017
Bilaga 2A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 28/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets 3. förslag till uttalande samt ledamot Harri Jaskaris och ledamot Kaj Turunens förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster

Regeringens propositionRP 52/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 § i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 § i lagen om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 53/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Regeringens propositionRP 54/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

7.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016

BerättelseB 16/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 18.5.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.45.