Senast publicerat 02-07-2021 13:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 55/2021 rd Plenum Tisdag 11.5.2021 kl. 13.59—4.24

Plenum började kl. 13.59. Plenum avbröts kl. 03.59. Plenum fortsatte kl. 04.18. Plenum avslutades 12.5.2021 kl. 04.24. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—15.59, 19.58—21.59, 2.08—3.59 och 4.18—4.24), andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.59 och 21.59—0.00) och förste vice talman Tarja Filatov (17.59—19.58 och 0.00—2.08). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-372935Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

MedborgarinitiativMI 6/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 10/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 6/2020 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2021. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 44/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2021. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 12.5.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 4.24.