Senast publicerat 28-05-2021 10:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 56/2020 rd Plenum Fredag 17.4.2020 kl. 13.02—16.18

Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 16.18. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.02—14.56) och förste vice talman Antti Rinne (14.56—16.18). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-297659Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 16.4.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 44-51/2020 rd. Propositionerna RP 44-48 och 51 tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 16.4.2020 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 1/2020 rd om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019, Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 och Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 (B 9-11/2020 rd). 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 97, 98, 111, 133, 143, 153, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 179, 180, 182–188, 192, 193, 196–198, 206/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

Regeringens propositionRP 33/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 32/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 32/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Tarja Filatovs begäran om befrielse från uppdraget som medlem av Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Begäran om befrielseBEF 8/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön

Regeringens propositionRP 51/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 44/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 45/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 46/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 47/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 48/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

12.  Meddelanden

12.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 17.4.2020 överlämnat regeringens proposition RP 52/2020 rd. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.4.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.18.