Senast publicerat 24-05-2021 17:20

Plenarprotokollets huvudsida PR 56/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 14.05—18.19

Plenum började kl. 14.05. Plenum avbröts kl. 17.30. Plenum fortsatte kl. 18.14. Plenum avslutades kl. 18.19. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.05—15.59) och förste vice talman Tarja Filatov (15.59—17.30 och 18.14—18.19). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-373414Bilaga 1A

2.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

Ärendet bordlagt till nästa plenum 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 79/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 44/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 249/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 19/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Regeringens propositionRP 12/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 133/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 36/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

Regeringens propositionRP 264/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 244/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

15.  Meddelanden

15.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 12.5.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 81-88/2021 rd. 

15.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 12.5.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 3/2021 rd om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025. 

15.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 207, 216, 222, 225, 228, 230, 233, 235, 236, 238-243, 245, 251/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

15.4.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 11.5.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 41-45/2021 rd till utskott. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 2/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 55/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 23/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Regeringens propositionRP 49/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Regeringens propositionRP 58/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § i lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna

Regeringens propositionRP 65/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 12.5.2021 kl. 18.50. Plenum avslutades kl. 18.19.