Senast publicerat 20-05-2022 13:36

Plenarprotokollets huvudsida PR 56/2022 rd Plenum Måndag 16.5.2022 kl. 10.00—0.19

Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades 17.5.2022 kl. 00.19. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—11.58 och 17.59—18.58), andre vice talman Juho Eerola (11.58—13.57, 15.58—17.59 och 21.58—22.35) och förste vice talman Antti Rinne (13.57—15.58, 18.58—21.58 och 22.35—0.19). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-26894Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 15.5.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 3/2022 rd om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen. Redogörelsen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 36/2022 rd till utskott. 

2.3. Bindningar, övriga

Till riksdagen har lämnats Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar Ö 2/2022 rd. 

3. Redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Statsrådets redogörelseSRR 3/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 59/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.5.2022. 

5. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.5.2022 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 00.19.