Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 57/2015 rd Plenum Tisdag 3.11.2015 kl. 13.59—22.02

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 22.02. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.03 och 18.40—20.29) och andre vice talman Paula Risikko (16.03—18.40 och 20.29—22.02) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-23344Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 29.10.2015 lämnat regeringens propositioner RP 100-107/2015 rd Propositionen RP 101/2015 rd tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 22.10.2015 unionsärendet U 18/2015 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015

Regeringens propositionRP 101/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 88/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

Regeringens propositionRP 73/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som revisionsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

Regeringens propositionRP 71/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom

Regeringens propositionRP 72/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ lösning av konsumenttvister

Regeringens propositionRP 74/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bokföringslagen och vissa lagar som har samband med den samt en ny lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog

Regeringens propositionRP 89/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Regeringens propositionRP 91/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden, 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling och av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Regeringens propositionRP 86/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

Regeringens propositionRP 87/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 90/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgiftRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)

Regeringens propositionRP 106/2015 rd
Regeringens propositionRP 128/2015 rd
ÅtgärdsmotionAM 11/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 105/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i familjevårdslagen, 10 § i lagen om stöd för närståendevård, 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 e § i socialvårdslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Regeringens propositionRP 93/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 95/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 94/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 97/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 80/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

Regeringens propositionRP 78/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 77/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 79/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

Regeringens propositionRP 75/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen

Regeringens propositionRP 76/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

Regeringens propositionRP 84/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik och samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 85/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet

Regeringens propositionRP 53/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.11.2015. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 20/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.11.2015. 

31.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 4.11.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan.