Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 57/2016 rd Plenum Tisdag 24.5.2016 kl. 13.59—20.03

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.03. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.57) och andre vice talman Paula Risikko (17.57—20.03) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-61571Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 19.5.2016 unionsärendena U 21-23/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 21, förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 22 och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 23. 

3.  Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 5/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som utrikesutskottet, finansutskottet, lagutskottet, försvarsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast 14.10.2016. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 84/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för närståendevård och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 85/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

Regeringens propositionRP 86/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 63/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände tilläggsprotokollet och det föreslagna förbehållet i proposition RP 63/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 63/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Regeringens propositionRP 26/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 26/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen

Regeringens propositionRP 48/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 48/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

Regeringens propositionRP 62/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 62/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2015

BerättelseB 3/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.5.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 20.03.