Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 57/2018 rd Plenum Tisdag 29.5.2018 kl. 14.01—15.58

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 15.58. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—15.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-193679Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 24.5.2018 unionsärendena U 26-28/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 26 och 27 och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 28. 

2.2.  Valförrättning

I enlighet med den ändring av 72 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning som trädde i kraft den 1 maj 2018 kompletteras kanslikommissionen med en ersättare. Fyllnadsval till kanslikommissionen förrättas i det plenum som hålls onsdagen den 30 maj 2018 klockan 14. Kandidatlistorna ska lämnas in till centralkansliet senast klockan 11 den 30 maj 2018. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 68/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

Regeringens propositionRP 67/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet

Regeringens propositionRP 36/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände uppsägningen av avtalet i proposition RP 36/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 36/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 48/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände 2016 års ändringar av koden i den konvention om arbete till sjöss från 2006 som avses i proposition RP 48/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 48/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 44/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 53/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 53/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017

BerättelseB 3/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.5.2018. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 30.5.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.58.