Plenarprotokollets huvudsida
PR
57
2019 rd
Plenum
Fredag 25.10.2019 kl. 13.01—13.30
Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.30. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.01—13.30). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-269128
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 24.10.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 57-65/2019 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 132, 136, 139, 147, 148, 152-155, 157-159, 161, 163-176, 179, 180, 183, 189/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 24.10.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 12-19/2019 rd till utskott. 
2.4
Övriga meddelanden
Talmanskonferensen har 22.10.2019 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 1/2019 rd till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2019 i proposition RP 28/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionen TBM 10/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den tredje tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat. 
Hanna Sarkkinens begäran om befielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet, ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och medlem i bankfullmäktige
Begäran om befrielse
BEF 11/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 17/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 17/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om småbarnspedagogik och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Paula
Risikko
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.11.2019. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 5.11.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 
Senast publicerat 17.1.2020 08:30