Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 57/2020 rd Plenum Tisdag 21.4.2020 kl. 14.00—18.27

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.27. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—16.00 och 17.59—18.27) och talman Matti Vanhanen (16.00—17.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-298086Bilaga 1A

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 7, 8/2020 vp till utskott. 

3.  Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige

ValVAL 19/2020 rd
Val

Riksdagen valde ledamot Matias Mäkynen till medlem av Folkpensionsanstaltens fullmäktige. 

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Statsrådets redogörelseSRR 1/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 43/2020 rd)

Regeringens propositionRP 52/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

Regeringens propositionRP 33/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 32/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 32/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 45/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.4.2020. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 48/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.4.2020. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön

Regeringens propositionRP 51/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.4.2020. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.4.2020 kl. 18.40. Plenum avslutades kl. 18.27.