Senast publicerat 02-07-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 57/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 18.50—3.55

Plenum började 12.5.2021 kl. 18.50. Plenum avbröts 13.5 kl. 09.51 och fortsatte kl. 20.03. Plenum avbröts 14.5 kl. 00.47 och fortsatte kl. 13.38. Plenum avbröts kl. 13.51 och fortsatte kl. 15.16. Plenum avslutades 15.5.2021 kl. 03.55. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (12.5 kl. 18.50—21.02 och 22.58—0.58; 13.5 kl. 4.56—7.32 och 20.03—22.58; 14.5 kl. 15.16—17.59 och 20.59—0.53) och förste vice talman Tarja Filatov (12.5 kl. 21.02—22.58; 13.5 kl. 0.58—4.56, 7.32—9.51 och 22.58—0.47; 14.5 kl. 13.38—13.51 och 17.59—20.59; 15.5 kl. 0.53—3.55). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-373939Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 79/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 29/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 44/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 232/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 249/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 19/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Regeringens propositionRP 12/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 12/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 12/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 133/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 133/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 36/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 36/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 262/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

Regeringens propositionRP 264/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 264/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 244/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 244/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 18.5.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 3.55.