Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 58/2016 rd Plenum Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.36. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—14.36) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-61888Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen, lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 77/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om konkurrensrättsligt skadestånd och ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 83/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 78/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regeringens propositionRP 79/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Utbildningsstyrelsen

Regeringens propositionRP 80/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Nya Zeeland om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 81/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Gambia om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 82/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Statsrådets redogörelse till riksdagen : Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Storbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland för beredskapsperioden 1.7–31.12.2016

Statsrådets redogörelseSRR 4/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2016. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken samt om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 67/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2016. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 26.5.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 14.36.