Plenarprotokollets huvudsida
PR
58
2019 rd
Plenum
Tisdag 5.11.2019 kl. 14.00—19.35
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.35. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.00—15.59 och 19.00—19.35), talman Matti Vanhanen (15.59—17.00) och andre vice talman Juho Eerola (17.00—19.00). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-271168
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 31.10.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 66-73/2019 rd. Propositionerna RP 66-69/2019 rd tas till remissdebatt i detta plenum. 
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 36/2019 rd
Val
Riksdagen valde Merja Kyllönen till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 
Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Val
VAL 37/2019 rd
Val
Riksdagen valde Pia Lohikoski till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Fyllnadsval till bankfullmäktige
Val
VAL 38/2019 rd
Val
Riksdagen valde Markus Mustajärvi till medlem i bankfullmäktige. 
Hanna Sarkkinens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 12/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar som gäller inkomstdatasystemet samt lagen om beskattningsförfarande och lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 7/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 11/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 37/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 23/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2019. 
21
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 6.11.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.35. 
Senast publicerat 17-01-2020 09:39