Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 58/2021 rd Plenum Tisdag 18.5.2021 kl. 13.59—20.52

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.52. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—15.59 och 20.00—20.52), andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.58) och förste vice talman Tarja Filatov (17.58—20.00). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-374881Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 22-25/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände rådets beslut i proposition RP 260/2020 rd. Riksdagen godkände betänkandets åtta förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Interpellation om de beslut som regeringen inte fattade vid halvtidsöversynen

InterpellationIP 2/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 79/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 2/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 2/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 55/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 55/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 23/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 23/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Regeringens propositionRP 49/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 44/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Regeringens propositionRP 58/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 58/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § i lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna

Regeringens propositionRP 65/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 65/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 249/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 249/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 19/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 19/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 29/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände konventionen och protokollen i proposition RP 232/2020 rd och godkände att Finland ger de underrättelser och förklaringar som avses i proposition RP 232/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 232/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 19.5.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.52.