Plenarprotokollets huvudsida
PR
59
2019 rd
Plenum
Onsdag 6.11.2019 kl. 14.01—19.16
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.16. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—15.59), andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.59) och förste vice talman Tuula Haatainen (17.59—19.16). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-271634
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Talmanskonferensen har 5.11.2019 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 2/2019 rd till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän. 
Fyllnadsval till stora utskottet
Val
VAL 35/2019 rd
Val
Riksdagen valde Mai Kivelä till ersättare i stora utskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-79. i proposition RP 10/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 80. och 81. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
15
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.11.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.16. 
Senast publicerat 17-01-2020 10:54