Senast publicerat 23-05-2022 16:06

Plenarprotokollets huvudsida PR 59/2022 rd Plenum Onsdag 18.5.2022 kl. 13.59—18.09

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.09. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.59—14.58) och förste vice talman Antti Rinne (14.58—18.09). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-27631Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Regeringens propositionRP 75/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Regeringens propositionRP 71/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 37/2022 rd
LagmotionLM 7/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 9/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.5.2022. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 52/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.5.2022. 

9. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 19.5.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.09.