Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 6/2021 rd Plenum Onsdag 10.2.2021 kl. 14.01—19.11

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.11. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.01—16.00 och 18.00—19.11) och andre vice talman Juho Eerola (16.00—18.00). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-349465Bilaga 1A

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 245/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 245/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Fyllnadsval till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

ValVAL 11/2021 rd
Val

Riksdagen valde den uppställda kandidaten ambassadråd Lauri Voionmaa till medlem till styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor (Utrikespolitiska institutet) på förslag av statsrådets kansli. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 255/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 261/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 2/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

BerättelseB 10/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 8/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

BerättelseB 14/2020 rd
Utskottets betänkandeUndUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2021. 

10.  Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

MedborgarinitiativMI 5/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2021. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

Regeringens propositionRP 213/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 45/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2021. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Regeringens propositionRP 240/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2021. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.2.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.11.