Senast publicerat 23-05-2022 10:36

Plenarprotokollets huvudsida PR 60/2022 rd Plenum Torsdag 19.5.2022 kl. 16.00—18.07

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.07. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—17.03) och talman Matti Vanhanen (17.03—18.07). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-28196Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om kostnadskrisen i det inhemska lantbruket (Sheikki Laakso saf)

Muntligt spörsmålMFT 101/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om hur rättsskyddet förverkligas (Pihla Keto-Huovinen saml)

Muntligt spörsmålMFT 102/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om energiförsörjningen och livsmedelstryggheten i livsmedelsindrustrin (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 103/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om lokala avtal i tvisten i den kommunala sektorn (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 104/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om inverkningarna av ett importstopp för rysk energi (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 105/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6. Muntlig fråga om tjänster för ukrainska flyktingar (Heidi Viljanen sd)

Muntligt spörsmålMFT 106/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7. Muntlig fråga om att påskynda processerna inom Migrationsverket (Aino-Kaisa Pekonen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 107/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8. Muntlig fråga om att trygga smågruppsundervisningen (Jouni Ovaska cent)

Muntligt spörsmålMFT 108/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

Övrigt ärendeÖ 2/2022 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Regeringens propositionRP 73/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagen

Regeringens propositionRP 72/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 37/2022 rd
LagmotionLM 7/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 9/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 7/2022 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 52/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 52/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.5.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.07.