Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 61/2020 rd Plenum Fredag 24.4.2020 kl. 13.00—14.07

Plenum började kl. 13.00. Plenum avbröts kl. 13.39. Plenum fortsatte kl. 13.45. Plenum avslutades kl. 14.07. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.00—13.39 och 13.45—14.07). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-298925Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 23.4.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 53-57, 59, 60/2020 rd. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 23.4.2020 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 2/2020 rd om försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 130, 160, 173, 175, 181, 189-191, 194, 199-205, 207-209, 214, 220, 230, 237, 239/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 43/2020 rd)

Regeringens propositionRP 43/2020 rd
Regeringens propositionRP 52/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 9-17/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 43/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 52/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 9-17/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2020. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön

Regeringens propositionRP 51/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-298829
Förslag till uttalanden 24.4.2020
Bilaga 4A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 45/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 45/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 48/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 48/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 2a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 58/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 24.4.2020. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 24.4.2020 kl. 14.15. Plenum avslutades kl. 14.07.