Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 62/2019 rd Plenum Tisdag 12.11.2019 kl. 14.01—20.37

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.37. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.01—16.00), andre vice talman Juho Eerola (16.00—16.58 och 18.57—20.37) och talman Matti Vanhanen (16.58—18.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-273152Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Jaana Pelkonens ansökan om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Begäran om befrielseBEF 13/2019 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

Regeringens propositionRP 80/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 83/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden

Regeringens propositionRP 82/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 79/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Regeringens propositionRP 81/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 74/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 75/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner

Regeringens propositionRP 43/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde

Regeringens propositionRP 10/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-79. i proposition RP 10/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 80. och 81. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

Regeringens propositionRP 52/2019 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 52/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 38/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 38/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 41/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 41/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 42/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 42/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 33/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 24 kap. i strafflagen

LagmotionLM 5/2019 rdMari Rantanen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

19.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

LagmotionLM 8/2019 rdTerhi Koulumies saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 49/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 25/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift

Regeringens propositionRP 26/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019. 

23.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

BerättelseB 11/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019. 

24.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 5/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019. 

25.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018

BerättelseB 8/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019. 

26.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 6/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019. 

27.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 13.11.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.37.