Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 62/2021 rd Plenum Fredag 21.5.2021 kl. 13.00—13.14

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.14. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.00—13.14). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-376357Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 20.5.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 89-94/2021 rd. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 20.5.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 4/2021 rd för den inre säkerheten. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020 (B 15/2021 rd). 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 197, 231, 234, 246–248, 250, 253, 254, 256, 259–261, 263–265, 267, 271– 273, 276–280, 282, 283, 285, 286, 288, 289, 291/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 79/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 79/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 2/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 2/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 55/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 55/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 23/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 23/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Regeringens propositionRP 49/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 49/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Regeringens propositionRP 58/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 58/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 44/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § i lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna

Regeringens propositionRP 65/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 65/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter samt lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 42/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 4/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 212/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 72/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

Regeringens propositionRP 67/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 210/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 och 109 § i räddningslagen

Regeringens propositionRP 248/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.5.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.14.