Senast publicerat 06-07-2022 16:12

Plenarprotokollets huvudsida PR 62/2022 rd Plenum Tisdag 24.5.2022 kl. 14.00—16.25

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.25. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.58) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—16.25). 

En delegation under ledning av talmannen för Rumäniens senat Florin Cîțu anlände för att följa plenum cirka klockan 14.07. 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-28954Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 37-42/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 78/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 77/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 56/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 56/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 37/2022 rd
LagmotionLM 7/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 9/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 37/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 7/2022 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 52/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 kap. i hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 21/2022 rdVeronica Rehn-Kivi sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

9. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

LagmotionLM 26/2022 rdSuldaan Said Ahmed vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

10. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

LagmotionLM 27/2022 rdSuldaan Said Ahmed vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

11. Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

BerättelseB 6/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

12. Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 3/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2022. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2022. 

14. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.5.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.25.