Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 63/2017 rd Plenum Fredag 2.6.2017 kl. 12.59—13.30

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (12.59—13.30). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-129823Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 1.6.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 62-69/2017 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 86, 92, 137, 160, 162, 163, 165, 166, 168-178, 180-188, 192, 193, 196, 198/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 94/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 10/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 11/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 12/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 7/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Regeringens propositionRP 49/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.6.2017. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 272/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2017 rd
Behandling

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Regeringens propositionRP 2/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.6.2017. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Regeringens propositionRP 54/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.6.2017. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 6.6.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30.