Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 63/2019 rd Plenum Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.40. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—16.08), förste vice talman Tuula Haatainen (16.08—17.57) och andre vice talman Juho Eerola (17.57—19.40). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-273913Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 11.11.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 12/2019 rd: Inför sommartid året runt. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin)

Statsrådets skrivelseSR 6/2019 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 39/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner

Regeringens propositionRP 43/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Debattinitiativ om att bygga upp ett barn- och familjevänligare Finland

DebattinitiativDI 1/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 78/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen

Regeringens propositionRP 77/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

BerättelseB 11/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 5/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018

BerättelseB 8/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 6/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 25/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 25/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift

Regeringens propositionRP 26/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 26/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 49/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om källskatt för löntagare från utlandet

LagmotionLM 13/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 14/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om ändring a 101 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 15/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 16/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

21.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 17/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 18/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

23.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen

LagmotionLM 19/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

24.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om främjande av integration

LagmotionLM 20/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

25.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

LagmotionLM 21/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

26.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 och 7 b § i lagen om skatt på arv och gåva

LagmotionLM 22/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

27.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

LagmotionLM 23/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 45/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2019. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.11.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.40.