Plenarprotokollets huvudsida
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.40. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—16.08), förste vice talman Tuula Haatainen (16.08—17.57) och andre vice talman Juho Eerola (17.57—19.40). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-273913
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 11.11.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 12/2019 rd: Inför sommartid året runt. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 39/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om att bygga upp ett barn- och familjevänligare Finland
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 25/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 26/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring a 101 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om främjande av integration
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 och 7 b § i lagen om skatt på arv och gåva
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2019. 
29
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.11.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.40. 
Senast publicerat 11-12-2019 11:15