Senast publicerat 24-01-2022 16:24

Plenarprotokollets huvudsida PR 63/2021 rd Plenum Tisdag 25.5.2021 kl. 14.04—18.02

Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades kl. 18.02. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (14.04—15.58 och 17.59—18.02) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.59). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-377092Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

InterpellationIP 3/2021 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

3.  Hannu Hoskonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 14/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 80/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 91/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket

Regeringens propositionRP 77/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 26/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 4/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 79/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter samt lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 42/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 42/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 212/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 212/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 72/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

Regeringens propositionRP 67/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 67/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 50/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 210/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 210/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 och 109 § i räddningslagen

Regeringens propositionRP 248/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 248/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 69/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd)

Regeringens propositionRP 68/2021 rd
Regeringens propositionRP 83/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2021. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 73/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.5.2021. 

24.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.5.2021 kl. 18.15. Plenum avslutades kl. 18.02.