Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 64/2017 rd Plenum Tisdag 6.6.2017 kl. 14.04—16.38

Plenum började kl. 14.04. Plenum avbröts kl. 15.37. Plenum fortsatte kl. 16.37. Plenum avslutades kl. 16.38. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.04—15.31) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.31—15.37 och 16.37—16.38) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-130419Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Outi Mäkeläs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 29/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Hansel Ab

Regeringens propositionRP 63/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och 2 kap. 6 § och 18 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 68/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europeiska unionens förordning om återvinning av fartyg

Regeringens propositionRP 69/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 62/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd

Regeringens propositionRP 72/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 72/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 228/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. och 8.-27. i proposition RP 228/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 28. och 29. lagförslaget i betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 7. i proposition RP 228/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Regeringens propositionRP 2/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 2/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Regeringens propositionRP 49/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Regeringens propositionRP 54/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände ändringen av Montrealprotokollet till den del den hör till Finlands behörighet i regeringens proposition RP 54/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 272/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.6.2017. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.6.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.38.