Plenarprotokollets huvudsida
PR
64
2019 rd
Plenum
Torsdag 14.11.2019 kl. 16.00—20.54
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.54. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (16.00—17.00), talman Matti Vanhanen (17.00—19.00) och andre vice talman Juho Eerola (19.00—20.54). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-274120
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
finansminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
kommunikationsminister
Sanna
Marin
arbetsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om behandlingen av asylfrågor i domstolsväsendet (Leena Meri saf)
Muntligt spörsmål
MFT 56/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om pensionssystemet (Timo Heinonen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 57/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om vårdardimensioneringen i äldrevården (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 58/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ägarstyrningen i Posten (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 59/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
3
Meddelanden
3.1
Övriga meddelanden
Talmanskonferensen har 12.11.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 20-36/2019 rd till utskott. 
Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 45/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Budgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-379/2019 rd till finansutskottet. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 15.11.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.54. 
Senast publicerat 04-12-2019 10:54