Senast publicerat 24-05-2021 16:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 65/2016 rd Plenum Tisdag 7.6.2016 kl. 14.02—16.54

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.54. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.02—15.54) och andre vice talman Paula Risikko (15.54—16.54) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-64628Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2015 (B 11/2016 rd). 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 2.6.2016 unionsärendena U 27-31/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 27-30 och grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 31. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 92/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 93/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

Regeringens propositionRP 95/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av sjölagen, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och fartygsregisterlagen

Regeringens propositionRP 96/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 97/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationering av arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2016 rd
LagmotionLM 24/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt av religionsfrihetslagen

Regeringens propositionRP 33/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 33/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av landsvägslagen och banlagen samt vissa lagar som hör samman med dem

Regeringens propositionRP 49/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 49/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Regeringens propositionRP 61/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 61/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försvarshögskolan och av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten

Regeringens propositionRP 73/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och temporär ändring av 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 35/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 71/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 71/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2015

BerättelseB 2/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Regeringens propositionRP 34/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2016. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Nya Zeeland om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 81/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2016. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Gambia om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 82/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2016. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om alkolås och lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 68/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2016. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Regeringens propositionRP 57/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2016. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 8.6.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 16.54.