Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 65/2019 rd Plenum Fredag 15.11.2019 kl. 13.00—13.31

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.00—13.31). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-274275Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 14.11.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 84-88/2019 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 220, 222, 224-226, 229-238, 240-242, 244-246, 248-251, 253, 255-258/2019 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

Regeringens propositionRP 52/2019 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 38/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 41/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 41/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 42/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 42/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 33/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2019 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 40/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet

Regeringens propositionRP 46/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

Regeringens propositionRP 50/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Regeringens propositionRP 51/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 67/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.11.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31.