Senast publicerat 28-05-2021 15:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 65/2021 rd Plenum Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00—19.29

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.29. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.57 och 18.00—19.29) och andre vice talman Juho Eerola (15.57—18.00). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-377727Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 4/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 1, 2/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 259/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 79/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Statsrådets redogörelseSRR 2/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd)

Regeringens propositionRP 68/2021 rd
Regeringens propositionRP 83/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 85/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 78/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 61/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 93/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 92/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Regeringens propositionRP 74/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjötrafiklagen

Regeringens propositionRP 54/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

Regeringens propositionRP 46/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2021. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.5.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.29.