Plenarprotokollets huvudsida
PR
67
2019 rd
Plenum
Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00—19.45
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.45. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—16.16), förste vice talman Tuula Haatainen (16.16—18.00) och andre vice talman Juho Eerola (18.00—19.45). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-275457
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-275282
Förslag till uttalanden 19.11.2019
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 39/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2019 i propositionen RP 67/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2020
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2020
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2020
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Debattinitiativ om Liike Nyt-riksdagsgruppens alternativa budget för 2020
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd
Lagmotion
Sari
Essayah
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd
Lagmotion
Sari
Tanus
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om stöd för närståendevård
Lagmotion
Päivi
Räsänen
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Antero
Laukkanen
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 21.11.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.45. 
Senast publicerat 29-11-2019 11:21