Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 67/2019 rd Plenum Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00—19.45

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.45. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—16.16), förste vice talman Tuula Haatainen (16.16—18.00) och andre vice talman Juho Eerola (18.00—19.45). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-275457Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2019 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-275282
Förslag till uttalanden 19.11.2019
Bilaga 2A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 39/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 67/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2019 i propositionen RP 67/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2020

DebattinitiativDI 3/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5.  Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2020

DebattinitiativDI 4/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

6.  Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2020

DebattinitiativDI 5/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Debattinitiativ om Liike Nyt-riksdagsgruppens alternativa budget för 2020

DebattinitiativDI 6/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd

LagmotionLM 25/2019 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd

LagmotionLM 26/2019 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om stöd för närståendevård

LagmotionLM 27/2019 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 28/2019 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

BerättelseB 16/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden

Regeringens propositionRP 82/2019 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet

Regeringens propositionRP 20/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Regeringens propositionRP 27/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 26/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 65/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 21.11.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.45.