Plenarprotokollets huvudsida
PR
68
2015 rd
Plenum
Fredag 20.11.2015 kl. 13.02—13.35
Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.35. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.02—13.35) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-29117
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.11.2015 lämnat regeringens propositioner RP 117-126/2015 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 235, 258-261, 263-270, 272, 273/2015 rd har anlänt till riksdagen. 
Fyllnadsval till Rundradions förvaltningsråd
Val
Riksdagen valde ledamot Hanna Kosonen till medlem i Rundradions förvaltningsråd. 
Fyllnadsval till utskotten
Val
Riksdagen valde ledamot Joakim Strand till medlem och ledamot Stefan Wallin till ersättare i finansutskottet samt ledamot Mats Löfström till medlem i jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 31/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 2, 9-10, 25/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 29/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 40/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-38073
Bilaga 8A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 33/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av järnvägslagen och banlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 13/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 50/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftningen om arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-38. i proposition RP 16/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik och samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en infrastruktur för geografisk information
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 24.11.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 07-03-2016 10:38