Plenarprotokollets huvudsida
PR
68
2018 rd
Plenum
Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.30. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.59—15.30). 
En delegation under ledning av talmannen i Indiens parlament Sumitra Mahajan anlände för att följa plenum cirka klockan 14. 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-197897
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Ny ledamot
Anmälan om ny ledamot. 
2.2
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 13.6.2018 unionsärendet U 36/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 
2.3
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017 och Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017 (B 12, 16/2018 rd). 
2.4
Valförrättning
Mikko Kärnäs uppdrag som riksdagsledamot har upphört och därför ska en ny medlem väljas till förvaltningsutskottet och till Finlands delegation i Nordiska rådet. I stället för Mirja Vehkaperä, som blivit ledamot av Europaparlamentet, ska en ny medlem väljas till kommunikationsutskottet. Fyllnadsval till de nämnda organen förrättas i plenum tisdagen den 19 juni 2018. Plenum börjar klockan 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 11 den 19 juni 2018. 
Olavi Ala-Nissiläs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i framtidsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 47/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 57/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 78/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
10
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 
16
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.6.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.30. 
Senast publicerat 18-06-2018 18:54