Plenarprotokollets huvudsida
PR
68
2019 rd
Plenum
Torsdag 21.11.2019 kl. 16.00—21.40
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.00—18.01), förste vice talman Tuula Haatainen (18.01—19.58) och andre vice talman Juho Eerola (19.58—21.40). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-275985
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
näringsminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
finansminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
Europaminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om Postens situation (Juha Mäenpää saf)
Muntligt spörsmål
MFT 60/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Postens situation (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 61/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om konsekvensbedömningar av budgetpropositionen för 2020 (Kai Mykkänen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 62/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om missförhållanden inom barnomsorgen (Sari Tanus kd)
Muntligt spörsmål
MFT 63/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om boendetjänster för rehabiliteringsklienter i mentalvården (Kim Berg sd)
Muntligt spörsmål
MFT 64/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om reformeringen av lagen om inlösen (Juha Pylväs cent)
Muntligt spörsmål
MFT 65/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att främja jämställdheten i samband med familjeledighetsreformen (Noora Koponen grön)
Muntligt spörsmål
MFT 66/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om åtgärder för att främja företagande (Joakim Strand sv)
Muntligt spörsmål
MFT 67/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Terapigaranti för snabbare tillgång till mentalvårdstjänster
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 82/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 20/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 27/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 65/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 82 § i kommunallagen
Lagmotion
Pia
Lohikoski
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 22.11.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.40. 
Senast publicerat 21-11-2019 23:21