Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 69/2016 rd Plenum Onsdag 15.6.2016 kl. 13.59—21.01

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 21.01. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (13.59—16.00 och 18.01—19.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—18.01 och 19.58—21.01) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-66228Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket

InterpellationIP 3/2016 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-65994Bilaga 2A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för närståendevård och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 85/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 85/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

Regeringens propositionRP 86/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 89/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 89/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med denRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd)

Regeringens propositionRP 15/2016 rd
Regeringens propositionRP 58/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2-10 i proposition RP 15/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg

Regeringens propositionRP 143/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 143/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer samt av vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 74/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 91/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 91/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 42/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 42/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identitetskort och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 41/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 41/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 66/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kemikalielagen

Regeringens propositionRP 75/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 75/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Regeringens propositionRP 34/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 34/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 64/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 64/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Nya Zeeland om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 81/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 81/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 81/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Gambia om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 82/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 82/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 82/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om alkolås och lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 68/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 68/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 44/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 84/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 84/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Regeringens propositionRP 57/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 57/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och av 2 § i lagen om jämställdhetsombudsmannen

Regeringens propositionRP 98/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

24.  Regeringens årsberättelse 2015Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015

BerättelseB 10/2016 rd
BerättelseB 15/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2016. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av beskattningsförfarandet och skatteuppbörden

Regeringens propositionRP 29/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 43/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 78/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den

Regeringens propositionRP 7/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Utbildningsstyrelsen

Regeringens propositionRP 80/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 65/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 59/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 46/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016. 

33.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.6.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 21.01.