Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 69/2019 rd Plenum Fredag 22.11.2019 kl. 13.00—13.29

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.29. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.00—13.29). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2019-AK-276277Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 21.11.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 89-91/2019 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 252, 254, 260, 261, 263, 265–272, 274–277, 281, 282, 286/2019 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Valförrättning

Val av vissa medlemmar till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor förrättas i plenum onsdagen den 27 november 2019. Plenum börjar kl. 14. Kandidatlistorna ska ges in till centralkansliet senast kl. 12 tisdagen den 26 november. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 40/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet

Regeringens propositionRP 46/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2019 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Regeringens propositionRP 51/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2019 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

Regeringens propositionRP 50/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2019 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände konventionsprotokollet, förklaringen samt förbehållet i proposition RP 50/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster

Regeringens propositionRP 53/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 22/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll

Regeringens propositionRP 56/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning

Regeringens propositionRP 48/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019. 

11.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 26.11.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.29.