Senast publicerat 02-06-2021 20:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 69/2021 rd Plenum Onsdag 2.6.2021 kl. 14.00—19.30

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.30. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.57 och 17.59—19.30) och andre vice talman Juho Eerola (15.57—17.59). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-379602Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

InterpellationIP 3/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-379363
Förslag om misstroende 1.6.2021
Bilaga 1A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 4/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 1, 2/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 96/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens propositionRP 51/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 253/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 86/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter

Regeringens propositionRP 64/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2021. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta samt lagen om skatteuppbörd

Regeringens propositionRP 75/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2021. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 3.6.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.30.