Senast publicerat 08-06-2022 08:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 69/2022 rd Plenum Tisdag 7.6.2022 kl. 14.03—17.16

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 17.16. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.03—15.28) och förste vice talman Antti Rinne (15.28—17.16). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-31671Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Regeringens årsberättelse 2021

BerättelseB 2/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 30.9.2022. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 86/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Regeringens propositionRP 91/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Regeringens propositionRP 75/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Regeringens propositionRP 163/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 163/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Regeringens propositionRP 36/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 36/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 61/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 61/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland samt lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen

Regeringens propositionRP 56/2021 rd
Regeringens propositionRP 18/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—92 och 94—109 i proposition RP 56/2021 rd samt lagförslag 1 och 2 i proposition RP 18/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 93 i proposition RP 56/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 110—112 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

Regeringens propositionRP 42/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 42/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 46/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 46/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12. Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

LagmotionLM 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 33/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 55/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 55/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14. Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 10/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2022. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 65/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2022. 

16. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 8.6.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.16.