Plenarprotokollets huvudsida
PR
7
2017 rd
Plenum
Onsdag 15.2.2017 kl. 14.01—18.37
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.37. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.01—16.00 och 18.03—18.37) och andre vice talman Arto Satonen (16.00—18.03). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-106680
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 14.2.2017 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2017 rd: Motion om eutanasi för en god död. 
2.2
Valförrättning
I stället för Mika Lintilä som utnämnts till medlem av statsrådet ska riksdagen välja en medlem till finansutskottet och ekonomiutskottet. Fyllnadsval till finansutskottet och ekonomiutskottet förrättas i plenum torsdag 16.2.2017 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 16.2.2017 klockan 13. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
Riksdagen valde Pekka Puska till medlem och Petri Honkonen till ersättare i kulturutskottet. 
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
Riksdagen valde Pekka Puska till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
Riksdagen valde Mikko Kärnä till medlem i framtidsutskottet. 
Mika Lintiläs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2015
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2015
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 kap. i bokföringslagen
Lagmotion
Harry
Harkimo
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.2.2017. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.2.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.37. 
Senast publicerat 22-08-2017 15:46