Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 7/2017 rd Plenum Onsdag 15.2.2017 kl. 14.01—18.37

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.37. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.01—16.00 och 18.03—18.37) och andre vice talman Arto Satonen (16.00—18.03). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-106680Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 14.2.2017 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2017 rd: Motion om eutanasi för en god död. 

2.2.  Valförrättning

I stället för Mika Lintilä som utnämnts till medlem av statsrådet ska riksdagen välja en medlem till finansutskottet och ekonomiutskottet. Fyllnadsval till finansutskottet och ekonomiutskottet förrättas i plenum torsdag 16.2.2017 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 16.2.2017 klockan 13. 

3.  Fyllnadsval till kulturutskottet

Val

Riksdagen valde Pekka Puska till medlem och Petri Honkonen till ersättare i kulturutskottet. 

4.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

Val

Riksdagen valde Pekka Puska till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

Val

Riksdagen valde Mikko Kärnä till medlem i framtidsutskottet. 

6.  Mika Lintiläs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Begäran om befrielseBEF 14/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

Statsrådets redogörelseSRR 1/2017 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2015

BerättelseB 4/2016 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2015

BerättelseB 11/2016 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 kap. i bokföringslagen

LagmotionLM 109/2016 rdHarry Harkimo saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

11.  Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

MedborgarinitiativMI 2/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.2.2017. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.2.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.37.