Plenarprotokollets huvudsida
PR
7
2018 rd
Plenum
Torsdag 15.2.2018 kl. 16.03—17.54
Plenum började kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 17.54. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.03—17.54). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-171001
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Valförrättning
I stället för Anne-Mari Virolainen, som utnämnts till medlem av statsrådet, ska en ny medlem väljas till stora utskottet. Fyllnadsval till stora utskottet förrättas i det plenum som hålls fredagen den 16 februari 2018 kl. 13. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 10 samma dag. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om familjeledighetsreformen (Antti Lindtman sd)
Muntligt spörsmål
MFT 4/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens EU-linje (Jani Mäkelä saf)
Muntligt spörsmål
MFT 5/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om asylsökandens rättsskydd (Ville Niinistö gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 6/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om nedskärningarna i grundtryggheten (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 7/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om studiestödets inkomstgränser (Mikaela Nylander sv)
Muntligt spörsmål
MFT 8/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel och lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 184/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 kap. i arbetsavtalslagen
Lagmotion
Saara-Sofia
Sirén
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Ärendet avfört från dagordningen. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 16.2.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.54. 
Senast publicerat 09-07-2018 15:03