Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 7/2021 rd Plenum Torsdag 11.2.2021 kl. 16.00—22.01

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 22.01. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (16.00—18.00 och 19.58—22.01) och andre vice talman Juho Eerola (18.00—19.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-350106Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunikationsminister Timo Harakka miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om minskad användning av torv (Mauri Peltokangas saf)

Muntligt spörsmålMFT 9/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om hemvården för äldre (Pia Kauma saml)

Muntligt spörsmålMFT 10/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om hur landet kommer igång igen efter coronavaccineringarna (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 11/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om företagens verksamhetsmöjligheter (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 12/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om väckande av grupptalan i kartellfall (Eveliina Heinäluoma sd)

Muntligt spörsmålMFT 13/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om tryggande av naturens mångfald (Tiina Elo gröna)

Muntligt spörsmålMFT 14/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om skrotningspremien (Joonas Könttä cent)

Muntligt spörsmålMFT 15/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

InterpellationIP 1/2021 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och 4 § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 242/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

Regeringens propositionRP 246/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

Regeringens propositionRP 213/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 45/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

MedborgarinitiativMI 5/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

BerättelseB 14/2020 rd
Utskottets betänkandeUndUB 1/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Regeringens propositionRP 240/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 240/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

BerättelseB 21/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 12.2.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.01.