Plenarprotokollets huvudsida
PR
70
2015 rd
Plenum
Onsdag 25.11.2015 kl. 14.00—23.16
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 23.16. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.33 och 20.04—21.58), andre vice talman Paula Risikko (16.33—18.03 och 21.58—23.16) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.03—20.04) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-30866
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2015 rd. 
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2015 i proposition RP 101/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 5—6/2015 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2015. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-38072
Bilaga 4A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 31/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 2, 9-10, 25/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 29/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Åtgärdsmotion om att göra om regeringens ekonomi- och finanspolitik så att den stöder sysselsättning och tillväxt och leder till rättvisa
Åtgärdsmotion
Antti
Lindtman
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 106 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring och temporär ändring av 58 och 58 b § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ozan
Yanar
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion om ändring av 73 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Åtgärdsmotion om ändring av bil- och fordonsskatten
Åtgärdsmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Åtgärdsmotion med förslag till sänkning av maxbeloppen för ersättningstaxorna för läkararvoden och tandvård samt undersökning och behandling
Åtgärdsmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Åtgärdsmotion om utredning av ett gemensamt avgiftstak för social- och hälsovårdsutgifter
Åtgärdsmotion
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016
Lagmotion
Silvia
Modig
vänst
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 13 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
Lagmotion
Silvia
Modig
vänst
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Carl
Haglund
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion om ändring av 124 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livsmedelssäkerhetsverket
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagmotion
Carl
Haglund
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion om ändring av mervärdesskattelagen
Lagmotion
Carl
Haglund
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om överlåtelseskatt
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Landsbygdsverket
Lagmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Åtgärdsmotion om höjning av den inkomstbundna dagpenningen
Åtgärdsmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Åtgärdsmotion om minskande av kommunernas uppgifter
Åtgärdsmotion
Carl
Haglund
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Åtgärdsmotion om bättre möjligheter till jobb för unga
Åtgärdsmotion
Carl
Haglund
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Åtgärdsmotion om regeringens spetsprojekt
Åtgärdsmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Åtgärdsmotion om en vårdreform grundad på starka primärkommuner
Åtgärdsmotion
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Åtgärdsmotion om ett enhetligt kostnadstak inom vården
Åtgärdsmotion
Carl
Haglund
sv
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Lagmotion
Päivi
Räsänen
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Åtgärdsmotion om införande av en lag om kraftverksskatt och om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 1 § i skattekontolagen
Åtgärdsmotion
Sari
Essayah
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Åtgärdsmotion om att använda utkomstskydd för arbetslösa till aktiv sysselsättning
Åtgärdsmotion
Sari
Essayah
kd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om återkallande av reservationen till internationella konventionen för skydd av utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag och lämnande av meddelande samt om ändring av meddelandet som lämnades i samband med anslutningen till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och till lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden, 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling och av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över rättstolkar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 § i avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 26.11.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 23.16. 
Senast publicerat 26.8.2016 11:06