Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 70/2015 rd Plenum Onsdag 25.11.2015 kl. 14.00—23.16

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 23.16. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.33 och 20.04—21.58), andre vice talman Paula Risikko (16.33—18.03 och 21.58—23.16) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.03—20.04) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-30866Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019

Statsrådets redogörelseSRR 1/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2015 rd. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015

Regeringens propositionRP 101/2015 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 5-6/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2015 i proposition RP 101/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 5—6/2015 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2015. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 31/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2015 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-38072Bilaga 4A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 31/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 2, 9-10, 25/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar

Regeringens propositionRP 29/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 29/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 40/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Åtgärdsmotion om att göra om regeringens ekonomi- och finanspolitik så att den stöder sysselsättning och tillväxt och leder till rättvisa

ÅtgärdsmotionAM 23/2015 rdAntti Lindtman sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 106 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 17/2015 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 18/2015 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016

LagmotionLM 15/2015 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

LagmotionLM 16/2015 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring och temporär ändring av 58 och 58 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 20/2015 rdOzan Yanar gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 19/2015 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

14.  Lagmotion om ändring av 73 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 30/2015 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

15.  Åtgärdsmotion om ändring av bil- och fordonsskatten

ÅtgärdsmotionAM 14/2015 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

16.  Åtgärdsmotion med förslag till sänkning av maxbeloppen för ersättningstaxorna för läkararvoden och tandvård samt undersökning och behandling

ÅtgärdsmotionAM 11/2015 rdTouko Aalto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

17.  Åtgärdsmotion om utredning av ett gemensamt avgiftstak för social- och hälsovårdsutgifter

ÅtgärdsmotionAM 7/2015 rdOuti Alanko-Kahiluoto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016

LagmotionLM 42/2015 rdSilvia Modig vänst 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

19.  Lagmotion om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 13 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

LagmotionLM 40/2015 rdSilvia Modig vänst 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 36/2015 rdCarl Haglund sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

21.  Lagmotion om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

LagmotionLM 33/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

22.  Lagmotion om ändring av 124 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 34/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

23.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

LagmotionLM 35/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

24.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

LagmotionLM 39/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

25.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 a § i lag om punktskatt på elström och vissa bränslen

LagmotionLM 37/2015 rdCarl Haglund sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

26.  Lagmotion om ändring av mervärdesskattelagen

LagmotionLM 32/2015 rdCarl Haglund sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

27.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om överlåtelseskatt

LagmotionLM 38/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

28.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Landsbygdsverket

LagmotionLM 43/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

29.  Åtgärdsmotion om höjning av den inkomstbundna dagpenningen

ÅtgärdsmotionAM 21/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

30.  Åtgärdsmotion om minskande av kommunernas uppgifter

ÅtgärdsmotionAM 20/2015 rdCarl Haglund sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

31.  Åtgärdsmotion om bättre möjligheter till jobb för unga

ÅtgärdsmotionAM 19/2015 rdCarl Haglund sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

32.  Åtgärdsmotion om regeringens spetsprojekt

ÅtgärdsmotionAM 18/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

33.  Åtgärdsmotion om en vårdreform grundad på starka primärkommuner

ÅtgärdsmotionAM 17/2015 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

34.  Åtgärdsmotion om ett enhetligt kostnadstak inom vården

ÅtgärdsmotionAM 16/2015 rdCarl Haglund sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

35.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

LagmotionLM 12/2015 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

36.  Åtgärdsmotion om införande av en lag om kraftverksskatt och om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 1 § i skattekontolagen

ÅtgärdsmotionAM 9/2015 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

37.  Åtgärdsmotion om att använda utkomstskydd för arbetslösa till aktiv sysselsättning

ÅtgärdsmotionAM 12/2015 rdSari Essayah kd 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Regeringens propositionRP 127/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)

Regeringens propositionRP 128/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

40.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift

Regeringens propositionRP 117/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

41.  Regeringens proposition till riksdagen om återkallande av reservationen till internationella konventionen för skydd av utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag och lämnande av meddelande samt om ändring av meddelandet som lämnades i samband med anslutningen till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram

Regeringens propositionRP 119/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

42.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 120/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

43.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

Regeringens propositionRP 121/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

44.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 122/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

45.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 123/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

46.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 124/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

47.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsavgift

Regeringens propositionRP 125/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

48.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och till lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald

Regeringens propositionRP 126/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

49.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 36/2015 rd
LagmotionLM 13/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

50.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 111/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

51.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden, 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling och av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Regeringens propositionRP 86/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

52.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Regeringens propositionRP 44/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

53.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Regeringens propositionRP 68/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

54.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över rättstolkar

Regeringens propositionRP 39/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

55.  Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar

MedborgarinitiativMI 1/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

56.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 113/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 

57.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 26.11.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 23.16.