Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 70/2019 rd Plenum Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00—20.15

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.15. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.00—15.58), andre vice talman Juho Eerola (15.58—18.01) och talman Matti Vanhanen (18.01—20.15). 

Plenum inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av riksdagsledamot Antti Rantakangas. 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-276780Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 21.11.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 37-42/2019 rd till utskott. 

3.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

Regeringens propositionRP 89/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor

Regeringens propositionRP 90/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 91/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 22/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 22/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll

Regeringens propositionRP 56/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 56/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning

Regeringens propositionRP 48/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 48/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster

Regeringens propositionRP 53/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 53/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden

Regeringens propositionRP 82/2019 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 82/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet

Regeringens propositionRP 20/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 20/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Regeringens propositionRP 27/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 26/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2019 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 27/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 40/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet

Regeringens propositionRP 46/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 46/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Regeringens propositionRP 51/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 65/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2019 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 65/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 65/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 72/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 73/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Regeringens propositionRP 57/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 58/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 59/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 75/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 64/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2019. 

26.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 27.11.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.15.