Senast publicerat 10-06-2022 10:57

Plenarprotokollets huvudsida PR 70/2022 rd Plenum Onsdag 8.6.2022 kl. 14.00—17.13

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.13. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—14.58 och 16.50—17.13) och andre vice talman Juho Eerola (14.58—16.50). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-32143Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Övriga meddelanden

Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-32177
Republikens presidents öppna brev 7.6.2022
Bilaga 2.1A

Republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet 

2.2. Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 7.6.2022 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 6/2022 rd: Tillstånd att leva – uppehållstillstånd ska beviljas asylsökande som bott länge i Finland. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Regeringens propositionRP 75/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 75/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 88/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 89/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 90/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

8. Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 10/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 10/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 65/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 65/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 49/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2022. 

11. Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021

BerättelseB 10/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2022. 

12. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 9.6.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.13.