Plenarprotokollets huvudsida
PR
71
2018 rd
Plenum
Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29
Plenum började kl. 10.04. Plenum avslutades kl. 10.29. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.04—10.29). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-198903
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 20.6.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 88, 89, 91/2018 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 177, 204, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 218, 226, 230/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 40/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 62/2017 rd, 16-17/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-115. i proposition RP 49/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 116. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-198905
Förslag till uttalande 19.6.2018
Bilaga 5A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 48/2015 rd, 37/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-198906
Förslag till uttalanden 19.6.2018
Bilaga 6A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 147/2017 rd och RP 11/2018 rd och lagförslag 2-10 i proposition RP 147/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
7
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet
Val
VAL 76/2018 rd
Val
Riksdagen valde Sirkka-Liisa Anttila till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 
Fyllnadsval till delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Val
VAL 77/2018 rd
Val
Riksdagen valde Ulla Parviainen till medlem i delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 25.6.2018 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 10.29. 
Senast publicerat 25.6.2018 15:48