Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 71/2019 rd Plenum Onsdag 27.11.2019 kl. 14.01—20.47

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.47. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—15.46 och 19.59—20.47), förste vice talman Tuula Haatainen (15.46—17.45) och andre vice talman Juho Eerola (17.45—19.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-277232Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Val av vissa ledamöter till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

ValVAL 40/2019 rd
Val

Riksdagen valde sakkunnigmedlemmar till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor (Utrikespolitiska institutet). 

4.  Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3

MedborgarinitiativMI 11/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 2/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 58/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 58/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 59/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 59/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 75/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 75/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 64/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 72/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-29. i proposition RP 72/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 30. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 73/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 73/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Regeringens propositionRP 57/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 57/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 kap. 10 § i strafflagen

LagmotionLM 30/2019 rdVille Tavio saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 och 4 kap. i arbetsavtalslagen

LagmotionLM 31/2019 rdArja Juvonen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om att anordna terminalvård

LagmotionLM 32/2019 rdArja Juvonen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen

LagmotionLM 33/2019 rdPihla Keto-Huovinen saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

17.  Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

BerättelseB 15/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Regeringens propositionRP 81/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 35/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2019. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 28.11.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.47.