Senast publicerat 09-06-2022 20:27

Plenarprotokollets huvudsida PR 71/2022 rd Plenum Torsdag 9.6.2022 kl. 15.59—18.32

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 18.32. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (15.59—18.32). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-32565Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

utrikesminister Pekka Haavisto arbetsminister Tuula Haatainen kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen kommunikationsminister Timo Harakka undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om läget inom barnskyddet (Sanna Antikainen saf)

Muntligt spörsmålMFT 118/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om att reformera stödet för studier i den grundläggande utbildningen (Sofia Vikman saml)

Muntligt spörsmålMFT 119/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om ersättningar för diabetesmediciner (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 120/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om löneförhöjningar för kommunalt anställda (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 121/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om att återta Finlands ansökan om Natomedlemskap (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 122/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt med förslag till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 87/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

4. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

BerättelseB 20/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 49/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 49/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021

BerättelseB 10/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2022 rd. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadssparpremier, lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Regeringens propositionRP 45/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.6.2022. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 78/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.6.2022. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.6.2022. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Regeringens propositionRP 71/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.6.2022. 

11. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 14.6.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.32.