Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 72/2020 rd Plenum Onsdag 13.5.2020 kl. 14.01—19.20

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.20. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—16.01) och förste vice talman Antti Rinne (16.01—19.20). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-302049Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 12.5.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 53-62/2020 rd till utskott. 

2.2.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 12.5.2020 överlämnat statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (Ö 22/2020 rd) och statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården (Ö 23/2020 rd). Förordningarna tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)

Statsrådets skrivelseSR 1/2020 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 65/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Övrigt ärendeÖ 22/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 23/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Regeringens propositionRP 22/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 22/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § och temporär ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet

Regeringens propositionRP 57/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 57/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet

Regeringens propositionRP 28/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 28/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 62/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 2.-6. i proposition RP 62/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 1. i proposition RP 62/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 66/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 18-22/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 18-22/2020 rd till finansutskottet. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.5.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.20.