Senast publicerat 08-06-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 72/2021 rd Plenum Tisdag 8.6.2021 kl. 13.59—16.01

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 16.01. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—16.01). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-380845Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 26/2021 rd
Val

Riksdagen valde Matti Vanhanen till medlem i utrikesutskottet. 

3.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 27/2021 rd
Val

Riksdagen valde Ari Torniainen till ersättare i finansutskottet. 

4.  Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

ValVAL 28/2021 rd
Val

Riksdagen valde Hanna Kosonen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 

5.  Fyllnadsval till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

ValVAL 29/2021 rd
Val

Riksdagen valde Joonas Könttä till ersättare i Finlands delegation i parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 253/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter

Regeringens propositionRP 64/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 64/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

Regeringens propositionRP 25/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 226/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 226/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 52/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 52/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 84/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 84/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 86/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 86/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta samt lagen om skatteuppbörd

Regeringens propositionRP 75/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 75/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

BerättelseB 19/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021. 

16.  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 4/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 71/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.6.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.01.